Instrukcje montażu

Podstawowe zasady wykonywania stropów TERIVA:

1. Układanie belek

    Przed przystąpieniem do układania belek należy sprawdzić z dokumentacją techniczną poprawność wykonania podpór (podpory stałe i montażowe powinny być spoziomowanie).
    Podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości stropu:
do 3,9 m - 1 podporę
od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory
powyżej 6 m - 3 podpory
    Belki należy układać w rozstawie co 60 cm w stropach TERIVA-I i co 45 cm w stropach TERIVA-I bis, TERIVA-II i TERIVA-III. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje się przez ułożenie po jednym pustaku między nimi przy każdym końcu belki.
    Długość oparcia belki na murze lub innej podporze stałej nie powinna być mniejsza niż 80 mm w stropach TERIVA-I oraz 110 mm w stropach TERIVA-I bis, TERIVA-II i TERIVA-III. Końce belek należy opierać za pośrednictwem zaprawy cementowej marki m 12 o grubości około 20 mm; sposób podpierania belek podano na rys. 7.


Przykład podparcia

Przykład podparcia i montażu
Przykład osadzania belek w mieńcu
Przykład osadzania belek w mieńcu
Przykład podparcia i montażu
Przykład podparcia i montażu
Przykład balkonu
Przykład balkonu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażu

Przykład podparcia i montażurys 7: Sposób podpierania belek


    W przypadku wykonywania wieńca opuszczonego, belki należy obierać na podporach montażowych ustawionych przy licu ściany nośnej lub w odległości nie większej niż 0,3 m od lica. Dolna krawędź wieńca opuszczonego powinna znajdować się poniżej spodu belki w odległości nie mniejszej niż 40 mm.
    Dla stropów TERIVA -KJ o rozpiętościach większych od 480 cm podpory montażowe należy wypoziomować tak, aby w środku rozpiętości stropu uzyskać wygięcie belki w górę równe 15 mm.

2. Układanie pustaków

    Pustaki należy układać z odpowiednio usztywnionych pomostów roboczych, których poziom powinien być niższy od dolnej powierzchni belek o ok. 60 cm. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklarowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych, na których są ułożone belki.

3. Zbrojenie podporowe

    W stropach TERIVA-II o rozpiętości 7,8 m oraz w stropach TERIVA-III o rozpiętości 6,6 m i 7,2 m, na kratownicę stalową z obu końców każdej belki należy nałożyć szkielet stalowy wykonany zgodnie z dokumentacją stropu. Szkielet ten należy nałożyć tak, aby pierwsze strzemię znajdowało się w licu podpory stałej. Zbrojenie podparcia jest pokazane na rys. 8.


rys 8: Zbrojenie podporowe


4. Wieńce

    Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniej niż wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Zaleca się stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach.
    Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem.

5. Żebra rozdzielcze

    W stropach począwszy od rozpiętości TERIVA-I - 4.2 m; TERIVA-II - 5,4 m; TERIVA-III - 4,8 m należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7 - 15 cm i wysokości równej wysokości stropu (rys. 9). Żebro rozdzielcze powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 10 mm w stropie TERIVA-I i 12 mm w pozostałych stropach TERIVA. Pręty powinny być połączone strzemionami o średnicy 4,5 mm rozstawionymi co 30 cm. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwiczone w prostopadłych do tych żeber wieńcach lub podciągach, na długość minimum 0,5 m.


rys 9: Żebro rozdzielcze


6. Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek

    Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonywać wzmocnione żebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym.
    Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej; belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej (rys. 10).


rys 10: Żebra pod ściankami działowymi


7. Betonowanie stropu

Przed przystąpieniem do betonowania stropu należy sprawdzić poprawność:
1) rozmieszczenia podpór montażowych,
2) ułożenia belek i pustaków,
3) zmontowania zbrojenia wieńców, żeber pośrednich, a w stropach TERIVA-II przy rozpiętości L > 7,2 m oraz w stropach TERIVA-III przy rozpiętości L > 6,0 m zbrojenia podporowego.
    Sprawdzić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń oraz zwilżyć elementy stropu.
    Do betonowania stropu należy stosować beton klasy nie niższej niż B15.
    Betonować posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek; szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni stropu.
    Jeżeli beton podawany jest na strop w sposób obciążający konstrukcję, to transport poziomy betonu po stropie może odbywać się taczkami o pojemności do 0,075 m3, po sztywnych pomostach wykonanych z desek co najmniej 38 mm. Jeżeli beton podawany jest za pomocą pompy, to należy go rozprowadzać równomiernie po powierzchni, nie dopuszczając do jego gromadzenia się w jednym miejscu.
    Pielęgnować dojrzewający beton.

8. Rozformowanie stropów

    Rozformowanie stropu można wykonać, gdy beton ułożony na budowie osiągnie wytrzymałość co najmniej 80% wytrzymałości docelowej.
    Rozformowanie polega na usunięciu podpór montażowych oraz deskowania wieńców, żeber pod ścianki działowe równoległe do belek i innych fragmentów stropu wykonanych z betonu wylewanego na budowie.
    W czasie rozformowywania stropu należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić poszczególnych fragmentów stropu, szczególnie pustaków stropowych.


© 2002 TEBET wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie elan.pl